Ja sa do të jetë dhe si do të shpenzohet buxheti komunal për vitin që vjen?

Buxheti për vitin 2018 sipas Qarkores 2018/2 në Komunën e Malishevës,  për pesë kategoritë është: Paga dhe mëditje (7.809.227.00 euro), Mallra dhe shërbime (1.250.002.00 euro), Komunali (305.000.00 euro), subvencione dhe transferë (65.767.00 euro),shpenzime kapitale (4.392,811.00 euro), gjithsej buxheti për vitin 2018 (13.822,807.00 euro).