DIL  VOTO PËR MALISHEVËN!

DIL VOTO PËR:

SHËRBIME ADMINISTRATIVE

PJESËMARRJE PUBLIKE

VENDIMARRJE QYETARE

RINI TË PËRFSHIRË

BARAZI GJINORE

ARSIM CILËSOR

SHËRBIME SHËNDETËSORE

BUJQËSI TË ZHVILLUAR

UJË TË PIJES

NDRIQIM PUBLIK

QYTET TË URBANIZUAR

TROTUARE

SHESHE DHE PARQE

RRUGË CILËSORE

PLANIFIKIM URBAN